!!! SLEVOVÉ AKCE !!! Úvod O společnosti Novinky Služby Reference Kontakty Certifikát jakosti Orientační ceny výstavby FVE HYBRIDNÍ OHŘÍVAČE VODY
MM mont group s.r.o.

Cejl 72, 602 00 Brno

Email: info@mmmontgroup.cz

Tel.: +420 736 488 536

IČ: 28 28 42 59

KS v Brně, odd.C, vl.58549

 
Zabýváme se navrhováním, dodávkou a montáží fotovoltaických systémů na výrobu elektrické energie.
Ceny pro rok 2013 Technické řešení Řešení pro každého Produkty Kalkulačka návratnosti
Dodáváme typové projekty rodinných domů na klíč včetně kompletní dokumentace až po vlastní realizaci stavby.
Demolice Zelená úsporám Dotace na tepelná čerpadla měřiče tepla Kontrola kotlů na tuhá paliva
Dodáváme a montujeme klimatizace do rodinných domů a bytů od renomovaných výrobců Sinclair a Daikin.
Klimatizační jednotky Tepelná čerpadla Vytápění pro bytové domy Termodynamika

Jak získat dotaci

Krok za krokem k získání dotace

Seznamte se s podmínkami Programu
Program se řídí Směrnicí MŽP č. 9/2013, kterou naleznete na internetových stránkách Programu, sekce dokumenty ke stažení (http://www.nzu2013.cz/).

Najděte si odborníka, který vám zpracuje odborný posudek
Splnění podmínek Programu je nutné doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se skládá ze dvou částí - projektové dokumentace a energetického posudku.
Projektovou dokumentaci mohou zpracovávat pouze osoby s příslušnou autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, které jsou členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) nebo České komory architektů (ČKA). Seznamy autorizovaných osob jsou zveřejněny na internetových stránkách ČKAIT a ČKA.
Odborný posudek může vypracovat pouze energetický specialista s příslušným oprávněním ke zpracování energetických auditů a posudků. Seznam energetických specialistů je dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.
Na internetových stránkách Programu (http://www.nzu2013.cz/) naleznete vzorové smlouvy mezi žadatelem o podporu a zpracovatelem odborného posudku.
Rozsah odborného posudku a další podmínky pro jeho zpracování naleznete v Příloze č. II/10 Směrnice MŽP č. 9/2013.

Projednejte stavební záměr s příslušným stavebním úřadem
Projednejte váš stavební záměr (na základě vypracovaného odborného posudku) s příslušným stavebním úřadem. V případě potřeby upravte ve spolupráci se zpracovatelem odborného posudku odborný posudek na základě požadavků stavebního úřadu.

Zvolte si konkrétní materiály, výrobky a jejich dodavatele
Na základě návrhu jednotlivých opatření v odborném posudku si zvolte konkrétní materiály, výrobky a jejich dodavatele.
Při realizaci opatření musí být instalovány pouze materiály, výrobky anebo technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií (neplatí pro oblast podpory B).
Realizaci opatření musí provést pouze osoba uvedená v Seznamu odborných dodavatelů, která splňuje odbornost požadovanou dle druhu podporovaného opatření a další podmínky pro zápis do Seznamu odborných dodavatelů (neplatí pro oblast podpory B).
Seznam výrobků a technologií (SVT) a Seznam odborných dodavatelů (SOD) včetně vzorových smluv mezi žadatelem o podporu a dodavatelem jsou k dispozici na internetových stránkách Programu (http://www.nzu2013.cz).

Ve spolupráci se zpracovatelem odborného posudku vyplňte krycí list technických parametrů s výkazem výměr
Nezbytnou přílohou pro podání žádosti o podporu je mimo jiné krycí list technických parametrů, který obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů a výkaz výměr provedených opatření. Krycí list technických parametrů musí být řádně vyplněn a podepsán vámi a zpracovatelem odborného posudku.
Formulář krycího listu je k dispozici na internetových stránkách Programu (http://www.nzu2013.cz).

Vyplňte elektronickou žádost o podporu
Po zahájení příjmu žádostí, jehož termín je stanoven ve Výzvě k podávání žádostí, proveďte elektronickou evidenci žádosti o podporu do informačního systému, který je dostupný na internetových stránkách Programu (http://www.nzu2013.cz).
Informační systém průběžně sleduje aktuální stav vyčerpanosti prostředků pro danou Výzvu k podávání žádostí a alokací pro jednotlivé oblasti podpory v rámci Výzvy k podávání žádostí. V případě, že dojde k vyčerpání prostředků, upozorní Vás informační systém, že žádost o podporu již nelze podat.
Pokud nedisponujete elektronickým zařízením pro samostatné podání žádosti o podporu, navštivte některé z krajských pracovišť, kde vám bude umožněno elektronické podání žádosti o podporu.

Doručte Fondu žádost o podporu včetně povinných příloh v listinné podobě
Po úspěšné evidenci žádosti o podporu do informačního systému vytiskněte a podepište systémem vygenerované písemnosti a spolu s dalšími přílohami je doručte Fondu nejpozději do 8 kalendářních dní ode dne elektronické evidence.
Seznam povinných příloh je stanoven v Přílohách č. II/8, Směrnice MŽP č. 9/2013.

Kontrola žádosti Fondem
Fond provede kontrolu vámi doručené žádosti o podporu a jejích příloh. Provádí se kontrola formální správnosti a úplnosti a následně kontrola věcné správnosti.
V případě zjištění nedostatků vás Fond písemně vyzve k jejich odstranění, a to pouze jedenkrát v každém kroku kontroly. Na odstranění nedostatků vám Fond poskytne přiměřenou lhůtu.
Neodstraníte-li nedostatky ve stanovené lhůtě, může být další administrace vaší žádosti o podporu ukončena.

Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Pokud vaše žádost o podporu netrpí nedostatky, bude předložena k posouzení Radě Fondu a následně i ministrovi životního prostředí k vydání Rozhodnutí.
O rozhodnutí budete písemně informováni formou Vyrozumění o Rozhodnutí poskytnutí podpory či Vyrozumění o Rozhodnutí o zamítnutí žádosti.

Zajistěte si odborný technický dozor stavebníka
Jelikož realizace opatření bude v případě přiznání podpory spolufinancována z veřejných prostředků, je vaší povinností zajistit odborný technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.

Realizace opatření
Zrealizujte stavební záměr dle schváleného odborného posudku. Realizaci musíte dokončit nejpozději do konce doby účinnosti Rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Doba účinnosti Rozhodnutí ministra je vždy uvedena ve Vyrozumění o Rozhodnutí o poskytnutí podpory.

Závěrečné vyhodnocení žádosti
Doložte Fondu řádné ukončení realizace předložením dokumentů specifikovaných v Příloze č. II/9 Směrnice MŽP č. 9/2013.
Fond provede kontrolu předložených písemností a v případě zjištěných nedostatků vás vyzve písemně k jejich odstranění. Na odstranění nedostatků vám Fond poskytne přiměřenou lhůtu.
Neodstraníte-li nedostatky ve stanovené lhůtě, může být další administrace vaší žádosti o podporu ukončena.

Smlouva o poskytnutí podpory
Vyhodnotí-li Fond žádost jako bezchybnou a řádně zrealizovanou, uzavře se žadatelem Smlouvu o poskytnutí podpory.
Tato smlouva obsahuje zejména popis realizovaných opatření, podmínky, za kterých se podpora poskytuje, maximální výši a formu podpory, účel použití, lhůty a způsob čerpání podpory, lhůty a podmínky vrácení zadržovaných nebo neoprávněně čerpaných prostředků, důvody pro odstoupení od Smlouvy.
Po podpisu doručte smlouvu zpět v termínu do 30 kalendářních dnů od převzetí smlouvy.

Výplata dotace
Fond provede výplatu dotace na váš bankovní účet nejpozději do 90 dní ode dne uzavření Smlouvy o poskytnutí

 

TOPlist